Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro www.ceskykenzan.cz

 

Obchodní podmínky týkající se e-shopu www.ceskykenzan.cz, se sídlem Strašín 146, 342 01 Sušice, IČ: 73832502, zapsané v živnostenském rejstříku u MÚ Sušice.

 

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Michal Řáha
Strašín 146
342 01, Sušice
Česká republika
IČ: 73832502

ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKT

Šárka Pospíšilová
info@kenzan.cz
+420 725 544 090

ADRESA (VRACENÍ ZÁSILEK)

Strašín 146
342 01, Sušice
Česká republika

Pobočka Zásilkovny:

Náměstí Svobody (jakákoliv pobočka)
342 01, Sušice

Email: sarka@kenzan.cz
Mobil: +420 725544090

Pobočka Balíkovny:

Česká pošta
341 65, Strašín

Email: sarka@kenzan.cz
Mobil: +420 725544090

Obsah

 1. Obecná ustanovení

 2. Cena zboží, platební podmínky

 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 4. Uživatelský účet
 5. Přeprava a dodání zboží

 6. Odstoupení od kupní smlouvy

 7. Práva z vadného plnění
 8. Závěrečná ustanovení

 

A. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Michal Řáha, Strašín 146, 342 01 Sušice, IČO: 73832502, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

B. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované v katalogu internetového obchodu www.ceskykenzan.cz. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 5. Cenu produktu (zboží) a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník způsobem uvedeným v bode č. 7.

 6. Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

 7. Využít můžete těchto možností plateb

  • online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  • bankovním převodem na základě faktury
  • dobírkou při předávání zboží
  • v hotovosti při odběru v provozovně                             

 8. Platba je jednorázová.

 9. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 10. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 11. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

C. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 1. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 2. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

 3. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
 4. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

 5. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

 6. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny

 7. Nevyzvednuté zboží oproti dobírce:Jelikož jste se uzavřeli s námi kupní smlouvu, tak jste povinni uhradit námi odeslanou objednávku. Mohou nastat však dva případy:Objednávka nebyla vyzvednuta, ale máte o zboží stále zájem - v tomto případě Vám zboží zašleme znovu, ale ne už na dobírku, ale zboží bude potřeba uhradit bankovním převodem. Bude Vám vygenerovaná nová faktura na stejnou částku jako předchozí, ale navíc o cenu za nové poštovné.Objednávka nebyla vyzvednuta a o zboží již nejevíte zájem - v tomto případě Vám zašleme platební údaje k zaplacení poštovného a dobírky na email. Po uhrazení obdržíte fakturu.
 8. případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 9. některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

D. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

 4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

 5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než [BUDE DOPLNĚNO] nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

 6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

E. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 2. Cena za přepravu je uvedena v zápatí webového rozhraní.

 3. Zboží je kupujícímu dodáno:

  • na adresu určenou kupujícím v objednávce

  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo u smluvního partnera, který bude následně komunikován s kupujícím.

 4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího a též v tištěné podobě společně se zbožím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

F. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Kupující hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 3. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží může kupující zaslat email s vyplněným formulářem “Odstoupení od smlouvy”, který lze stáhnout v zápatí webového rozhraní nebo zavolat na tel. číslo +420 725544090

 • Fyzické předměty společně s fakturou doručte zpět na vlastní náklady na adresu Šárka Pospíšilová, Strašín 146, 342 01 Sušice nebo na pobočky zásilkovny či balíkovny:
Pobočka zásilkovny: Náměstí Svobody (jakákoliv pobočka), Sušice (email: sarka@kenzan.cz, tel.: 725544090
Pobočka balíkovny: 341 65 Strašín, pobočka Balíkovny na poště (email: sarka@kenzan.cz, tel.: 725544090)

 

 • Předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení nesmí nést známky použití, nesmí být poškozené a musí být opatřeno kopií dokladu o koupi.

  Neposílejte zboží na dobírku.

4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje.

5. Prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

G. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 2. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

 3. Postupy k vyřízení reklamace naleznete v reklamačním řádu na webu www.ceskykenzan.cz

 4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro prodnikatele) v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, kam kupující zašle reklamované zboží nebo emailem na info@kenzan.cz.
 6. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
 7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 10. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 14. Prodávající nenese odpovědnost za nevhodné zacházení se zakoupeným produktem. Zákazník je povinen se před použitím seznámit s návodem k obsluze, který je zasílán v tištěné podobě společně s kenzanem.

 15. Drobné nedokonalosti na povrchu nového kenzanu nejsou na závadu a nemají vliv na funkčnost, tudíž se  na ně nevztahuje reklamace.

 16. Kupující nemůže reklamovat takové zboží, u kterého vznikla vada:

  • opotřebením způsobeným obvyklým užíváním,
  • mechanickým poškozením zboží,
  • nevhodným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče,
  • provedením zásahu či změnou parametrů,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, pro které je zboží prodejcem/výrobcem určeno,
  • poškozením v důsledku vyšší moci,
  • nedodržením pokynů v návodu.

 17. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 18. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.12.2022

 

 

Zpět do obchodu