Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží zakoupený v e-shopu www.ceskykenzan.cz, jehož provozovatelem je Šárka Pospíšilová se sídlem Strašín 146, 342 01 Sušice, IČ: 04008260, zapsané v živnostenském rejstříku u MÚ Sušice (dále jako “prodávající”).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako “reklamace”) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

 

Obsah

Jak postupovat při reklamaci

 1. Záruka za jakost

 2. Způsob uplatnení reklamace

 3. Lhůty pro vyřízení a uplatnění reklamace

 4. Výjimky z odpovědnosti za vady

 5. Závěrečná ustanovení

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

Při vzniku vady vyplňte reklamační formulář uvedený v zápatí webového rozhraní a zašlete ho společně s kopií faktury a fotografií vadného produktu na email info@kenzan.cz.

V případě, že tento postup není ze strany zákazníka možný zavolejte na tel. 725544090 a danou reklamaci a její postup posoudíme po telefonu. (Pokud telefon nezvedáme, nezoufejte, během podnikání se staráme i o domácnost a děti, ozveme se později).

Vaší reklamací se budeme zabývát během 3 pracovních dnů od doručení emailu.

Ohledně průběhu (uznání či neuznání) reklamace se Vám ozveme emailem či telefonicky.

Uznání reklamace

V případě uznané reklamace zašlete vadné zboží na adresu Strašín 146, 342 01 Sušice nebo na pobočku zásilkovny či balíkovny v Sušici. Náklady spojené s dopravou hradí kupující. Zboží nezasílejte na dobírku.

Pobočka zásilkovny: Náměstí Svobody, Sušice (email: sarka@kenzan.cz, tel: 725544090)

Pobočka balíkovny: Náměstí Svobody, Sušice (email: sarka@kenzan.cz, tel: 725544090)

Po obdržení vadného produktu se Vám ozveme do 3 pracovních dnů. Po vyhodnocení reklamace zasíláme spíše produkt nový nebo v případě stejné opakující se vady Vám vrátíme cenu zboží na Váš bankovní účet.

Náklady spojené s reklamací (poštovné 70Kč) Vám zašleme zpět pouze na zvolený bankovní účet.

Neuznání reklamace

Drobné nedokonalosti na povrchu nového kenzanu nejsou na závadu a nemají vliv na funkčnost, tudíž se  na ně nevztahuje reklamace.

Neodpovídáme za vady, které jsou způsobeny:

 • opotřebením způsobený obvyklým užíváním,

 • mechanickým poškozením zboží,

 • nesprávným skladováním, užíváním,

 • nevhodným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče,

 • provedením zásahu či změnou parametrů,

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, pro které je zboží uřčeno,

 • poškozením v důsledku vyšší moci,

 • nedodržením pokynů v návodu.

 

Neuznání vady či kazu, na kterou byla v minulosti uplatněná sleva.

Neuznání reklamace dokážeme primárně vyhodnotit na základě přiložené fotografie.

 

A. ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
 • má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li v ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající popsal
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí
 1. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 2. Kupující je povinen při osobním převzetí od přepravce či prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

B. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující emailem na info@kenzan.cz, telefonicky na čísle +420 725544090 nebo u prodávajícího na adrese jeho sídla, kam kupující zašle reklamované zboží. O způsobu vyřízení reklamace budete informování emailem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje datum, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 1. Kupující je povinen při reklamaci doložit příslušný daňový doklad, kde bude uvedeno datum koupě daného zboží.

 2. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

C. LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ A UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 2. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

 3. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro prodnikatele) v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.

 4. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

 5. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nova lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující parvo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

D. VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Prodávající nenese odpovědnost za nevhodné zacházení se zakoupeným produktem. Zákazník je povinen se před použitím seznámit s návodem k obsluze, který je zasílán emailem společně s fakturou.

 

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 1. opotřebením způsobený obvyklým užíváním

 2. mechanickým poškozením zboží

 3. nesprávným skladováním, užíváním

 4. nevhodným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče

 5. provedením zásahu či změnou parametrů

 6. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, pro které je zboží určeno

 7. poškozením v důsledku vyšší moci

 8. nedodržením pokynů v návodu

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2021

 

 

Zpět do obchodu